Digitalisera fastighetsbildningen och inrätta fler kommunala lantmäterier

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2018-02-09

Digitalisera fastighetsbildningen och inrätta fler kommunala lantmäterier

Handläggningstiderna hos Lantmäteriet för fastighetsregleringar ökar kraftigt. Det tar nu i snitt hela 52 veckor för Lantmäteriet att komma med ett beslut ifrån att en ansökan om fastighetsreglering lämnats in. Färre bostäder, försenade infrastrukturprojekt och färre företagsetableringar blir resultatet av de allt längre handläggningstiderna. Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier presenterar därför nu åtta förslag för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet.

Under 2017 ökade handläggningstiden för fastighetsregleringar hos Lantmäteriet från 43 till 52 veckor. Det leder till förseningar av både nybyggnad av bostäder, lokaler och infrastruktur men försenar och fördyrar även utveckling av befintlig bebyggelse.

För att bryta den negativa trenden med allt längre handläggningstider presenterar Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier gemensamt i en rapport åtta konkreta åtgärder för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet. Förslagen är riktade till regeringen, Lantmäteriet, samt bygg- och fastighetsbranschen. Vi menar att regeringen har ett stort ansvar för att hantera problemet och kan inte nöja sig med att begära in rapporter och handlingsplaner från olika myndigheter. Två av våra förslag till regeringen är därför:

  • Tillsätt skyndsamt en statlig utredning för att möjliggöra koordinatbestämda gränser samt extern hjälp vid förrättningar. Detta skulle möjliggöra en digitalisering av fastighetsbildningsprocessen och kraftigt bidra till att minska handläggningstiderna.
  • Tillåt att fler kommunala lantmäterier inrättas. Fler kommunala lantmäterier är ett effektivt sätt att samordna fastighetsbildningsprocessen med det detaljplanearbete som kommunerna ansvarar för. 

Lantmäteriet och Statskontoret har identifierat flera åtgärder som kan genomföras för att korta handläggningstiderna. Dessa bör naturligtvis skyndsamt genomföras. 

Vi i bygg- och fastighetsbranschen kan underlätta fastighetsbildningen genom att i större utsträckning använda tekniskt sakkunniga för att producera underlag och skicka in dem till Lantmäteriet i ett standardiserat digitalt format.

Våra förslag

Till Lantmäteriet:

  • Genomför skyndsamt identifierade effektiviserings-, resursförstärknings- och utbildningsåtgärder samt ökat fokus på att behålla kompetens. Detta utan att kvaliteten på förrättningar försämras.

Till regeringen:

  • Verka för att fler lantmätare utbildas.
  • Tillåt att fler kommunala lantmäterier inrättas.
  • Tillsätt skyndsamt en statlig utredning för att möjliggöra koordinatbestämda gränser samt extern hjälp vid förrättningar.

Till bygg- och fastighetsbranschen:

  • Använd tekniskt sakkunniga i större utsträckning för att producera underlag.
  • Jobba med tidig förrättningsstart så att samordnad planläggning och fastighetsbildning uppnås. 
  • Använd tydligare och standardiserat gränssnitt mellan privata aktörer och lantmäterimyndigheterna i fråga om digitalt material.
  • Öka privat handläggning av anläggningsförrättningar.

 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera