Paketeringsutredningen

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Paketeringsutredningen

Paketeringsutredningens förslag riskerar att skapa en bostadskris. Förslaget, som presenterades den 30 mars 2017, kommer medföra en överbeskattning av fastighetsbranschen och leder till högre kostnader för bostadsbyggande och färre nybyggda bostäder. Detta samtidigt som den finansiella stabiliteten i samhället och pensionssparares pengar riskeras. Fastighetsägarna Sverige har hela tiden varit mycket tydliga, skulle det här förslaget genomföras vore det mycket skadligt för fastighetsbranschen. Fastighetsägarna kommer därför att fortsätta arbeta för att det istället ska hamna i papperskorgen.

Regeringen beslutade i juni 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. En av utgångspunkterna i utredningen är det som kallas fastighetspaketering. Samma år tillsattes Christina Eng som särskild utredare och i expertgruppen har bland annat Ulla Werkell, skatteexpert hos Fastighetsägarna Sverige, ingått.

Den 30 mars 2017 presenterades betänkandet ”vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)”.
Förslaget innehåller allvarliga brister och innebär att fastighetsinvesteringar blir överbeskattade jämfört med andra näringsgrenar. Om det genomförs skulle det leda till ökande kostnader för bostadsbyggande och hota den finansiella stabiliteten i samhället.

Förslaget är anmärkningsvärt även ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Det strider mot grundläggande beskattningsprinciper som förutsägbarhet, icke dubbelbeskattning och skatteförmågeprincipen.

Ulla Werkell har tillsammans med experter från SABO, PwC, LRF Konsult, Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv lämnat ett särskilt yttrande i vilket de är mycket kritiska till utredningens huvudförslag.

Myten om den underbeskattade branschen

I sitt slutbetänkande har paketeringsutredningen kartlagt den totala beskattningen av fastighetsbranschen. Kartläggningen visar att fastighetsbranschen betalar skatt i samma utsträckning som andra branscher och riskerar att bli överbeskattad om paketeringsutredningens förslag genomförs.

– Vi kan nu en gång för alla avföra det felaktiga påståendet om att fastighetsbranschen är underbeskattad. Tvärtom riskerar fastighetsbranschen att bli överbeskattad med de här förslagen. Något som utredningen själv konstaterar i sitt betänkande, säger Ulla Werkell.

Parallella beskattningsförslag

Samtidigt som paketeringsutredningen presenterar sitt förslag pågår ett arbete inom regeringskansliet med att implementera ett EU-direktiv vid namn ATA som kommer innebära tvingande begränsningar av ränteavdragen inom bolagssektorn.

Sammantaget kommer branschen få svårare att låna – och att sälja – vilket gör det svårt att investera nytt. De två förändringarna leder tillsammans till att fastighetsbranschen blir överbeskattad jämfört med andra branscher vilket får allvarliga, negativa konsekvenser.

Skadligt för fastighetsbranschen och samhället i stort

Om regeringen väljer att gå vidare med paketeringsutredningens förslag samtidigt som möjligheterna till ränteavdrag minskar kommer det slå hårt mot bostadsbyggandet. Redan idag har 240 av 290 kommuner bostadsbrist. Investeringar i nybyggda hyresrätter kommer inte bli större utan mindre med de här förslagen.

Utöver minskade investeringar i fastigheter innebär de ökade kapitaltäckningskraven på bankerna, på grund av de så kallade Baselreglerna, att lånekostnaderna för fastighetsbolag ökar.

Ökade upplånings-, transaktions- och finansieringskostnader för fastighetsföretagen riskerar att leda till kreditförluster och sänkta marknadsvärden på fastigheterna. Eftersom fastigheter utgör en väsentlig del av panterna i banksystemet finns det risk för att den finansiella stabiliteten hotas.

Vägen framåt

Finansdepartementet har skickat utredningen på remiss. Svaren ska vara inne senast den 14 augusti i år.
Fastighetsägarna Sverige har hela tiden varit mycket tydliga, skulle det här förslaget genomföras vore det mycket skadligt för fastighetsbranschen. Fastighetsägarna kommer därför att fortsätta arbeta för att det istället ska hamna i papperskorgen.

Vi jobbar på att visa upp de negativa effekterna av förslaget. Detta genom att skriva debattartiklar, träffa politiker och andra som omfattas av förslaget. Vill du vara med? Kontakta oss på Fastighetsägarna Sverige.

Läs mer