Att motverka hemlöshet (SOU 2001:95)

2002-04-25

Till
Socialdepartementet

Stockholm den 25 april 2002

Sveriges Fastighetsägareförbund har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerade betänkande. Fastighetsägarna Sverige, som förbundets namn numera är, vill härmed framföra följande.

Allmänna synpunkter

Mot bakgrund av att många av förslagen gäller det bostadspolitiska området är det anmärkningsvärt att Fastighetsägarna inte beretts tillfälle att delta i kommitténs arbete eller att kommittén åtminstone kontaktat oss. Då hade vi kunnat bidra med den information som krävs för att frågorna skulle kunna bli allsidigt belysta. Vi hade också kunnat bidra med den information om gällande lagstiftning etc som krävs för välgrundade förslag. Kommittén har uppenbarligen inte haft denna kompetens och många av förslagen är mer välmenande än genomtänkta och är därmed inte heller genomförbara. Detta gagnar minst av allt de hemlösa. Det skulle föra för långt att i ett remissyttrande utveckla synpunkterna för vart och ett av förslagen. Vi utgår därför från att inga förslag föreläggs riksdagen utan ytterligare beredningsarbete, som även vi får medverka i.

Kapitel 1: Kommitténs uppdrag och verksamhet

Vi avstyrker förslaget om att i samband med en eventuell registerbaserad FoB begära särskild information om eller på annat sätt markera individer och grupper med en svag position på bostadsmarknaden. Det skulle vara integritetskränkande och vara till nackdel för de berörda hushållen.

Kapitel 6: Staten och hemlösheten

Vi avstyrker förslaget om en särskild lag om bostadsanvisning. Kommittén har uppenbarligen inte satt sig in i frågan och inte heller förstått misslyckandena med tidigare försök med sådan lagstiftning. De flesta har numera förstått att sådan tvångslagstiftning vare sig är förenlig med egendomsskyddet eller gagnar frågans lösning.

Vi stödjer däremot kommitténs förslag om att avskaffa nuvarande fastighetsbeskattning för hyresbostadsfastigheter.

Kommitténs förslag om att upphäva nuvarande förbud i bostadsrättslagen mot dubbelupplåtelse av en bostadsrättslägenhet bör, enligt vår uppfattning, inte inskränkas till fall där ett kommunalt bostadsföretag är hyresvärd. Motsvarande utrymme bör även ges privata fastighetsägare.

Kapitel 7: Kommunerna och hemlösheten

Kommittén har uppenbarligen inte satt sig in i gällande lagstiftning för förstahandskontrakt, andrahandskontrakt, avtal på obestämd tid eller på bestämd tid. Inte heller har kommittén insett hur nuvarande hyreslagstiftning styr hyresvärdars agerande för att inte göra rättsförluster och ekonomiska förluster.

Kapital 11: Vräkning – utveckling och praxis

I detta sammanhang finns anledning att uppmärksamma på att riksdagen genom Bostadsförsörjningslagen gett kommunerna ansvaret för alla kommuninvånares bostadsförsörjning. I det ligger också att en kommun själv skall få avgöra hur man bäst tar detta ansvar, såväl i stort som i enskilda fall. Det är vår uppfattning att förekommande problem med hemlöshet m m vanligen beror på att kommunen av olika skäl inte tagit sitt ansvar. De bristande kommunernas socialnämnder har inte tagit sitt ansvar för de hushåll som inte uppfyllt sina förpliktelser mot hyresvärden.

Vi förordar frivilliga lösningar och samarbete mellan hyresvärdar och kommunen. Vi vet att det fungerar väl när kommunen tar sitt ansvar och vilka konsekvenser som följer av att kommuner inte tar sitt ansvar.

Problemens lösning ligger, enligt vår uppfattning, inte i att införa en reglering av rutinerna för utsändandet av hyresavier och betalningspåminnelser, på det sätt som kommittén föreslår.

Kapitel 12: Hyresvärdarna och hemlösheten

Vi avstyrker kommitténs förslag om ändrad hyresprocess, förlängning av återvinningsfristen, krav på rättelseanmaning till hyresgäst och underrättelse till socialnämnden när en uppsägning sker till hyrestidens utgång och vid "särskilt allvarliga störningar i boendet".

Kommitténs utredningsarbete i dessa frågor är ofullständigt. Frågorna har inte blivit belysta på ett så allsidigt sätt som lagstiftning av denna karaktär kräver.

Det bör i sammanhanget framhållas att alla åtgärder som införs för att hindra avflyttning av hyresgäster som inte sköter sig, reser lika stora hinder mot att acceptera "osäkra" hyresgäster. Med nuvarande ordning är det inte ovanligt att en hyresgäst, som blir uppsagd för att inte ha betalat hyran, kan orsaka ett halvårs hyresförluster innan ärendet är avklarat. Den hyresskuld som hyresgästen dragit på sig är lika stor och kan nästan aldrig betalas. Den kommer därmed att vara ett avgörande hinder för att bli accepterad som hyresgäst på nytt.

 

FASTIGHETSÄGARNA
Per-Åke Eriksson
tf VD