Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som fastighetsägare fortlöpande ska planera och kontrol­lera din verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem hos dina boende eller skador på mil­jön. Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och konti­nuerligt förbättras. Exempel på kontrollpunkter som ingår i egenkontrollen är bland annat avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.

Initialt bör en riskinventering göras i varje fastighet. Riskinventeringen är en grundläggande dokumentation och underlättar för vidare egenkontrollsarbete. Egenkontrollen innebär också att dokumentation och rutiner ska finnas för kontrollpunkter som kan utgöra risker för människors hälsa eller för miljön. Även ansvarsfördelning inom organisationen för frågor gällande hälsa och miljö ska dokumenteras.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Det är kommunen som är den operativa tillsynsmyn­digheten och de har i uppgift att granska och bedöma hur egenkontrollen följs, men även att ge råd och stöd i frågan. En väl dokumenterad egenkontroll kan minska kommunens behov att granska verksamheten.

  • Kort om miljöbalken

    Miljöbalken och dess förordningar med tillhörande föreskrifter omfattar alla som på något sätt påverkar människors hälsa eller miljö på ett negativt sätt. Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö att leva i. I miljöbalken finns regler som ger fastighetsägaren en generell skyldighet att se till att användningen av fastigheten inte innebär några olägenheter.

    Läs mer om miljöbalken