Hållbarhet och etik

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Hållbarhet och etik

Det största resursslöseriet är att inte bygga hus med kvalitet och rätt från början. Byggreglerna bör utformas så att de skapar långsiktigt hållbara byggnader. Byggprocesser ska utföras med ett gemensamt sikte på att skapa den bästa slutprodukten med ett minimum av byggfel.

Fastighetsägarna tycker:

  • Fastighetsföretagande bidrar till långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom effektiv resursanvändning.
  • Miljö- och människovänliga byggmaterial ska användas och byggprocesser ska genomföras på ett så skonsamt sätt som möjligt.
  • Ökad energieffektivisering och minskad miljöpåverkan från våra medlemmars verksamheter bör bejakas genom rätt taxeutformning, relevanta miljöklassningssystem, teknikutveckling och kostnadseffektiva lösningar.
  • Rätt förutsättningar ska finnas för våra medlemmar att ta ett aktivt socialt och samhälleligt ansvar.
  • Fastighetsföretagande ska bedrivas enligt god sed och etik inom fastighetsbranschen. 

Det behövs ett förenklat system för energideklarationer som minskar administration och kostnader samtidigt som det behåller fördelen med det nuvarande systemet, att energifrågorna kommer upp på bordet.

Höga fasta avgifter för exempelvis fjärrvärme och brist på konkurrens går stick i stäv mot miljömålen. Om räkningen blir densamma trots sparåtgärder minskar motivationen att bete sig klimatsmart. I stället för fler EU-regler bör vi utveckla egna styrmedel för energieffektivisering i våra byggnader. Det kan ge en verklig energieffektivisering. Som exempel riskerar ett obligatoriskt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten att motverka verkningsfull energieffektivisering och samtidigt medföra stora orättvisor för boende.

Producentansvaret för förpackningar lever inte upp till intentionerna. Fastighetsägare och boende tar för stor del av ansvaret för insamlingen förpackningar- och tidningar. Regeringen måste hitta en långsiktig lösning för hur ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper ska ske där producenternas ekonomiska ansvar förtydligas så att det främjar en ökad insamling och materialåtervinning av förpackningar och returpapper.

Socialt ansvarstagande är en självklarhet för att kunna bedriva en framgångsrik fastighetsförvaltning. Hållbart fastighetsägande skapar ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt värde både för dem som bor och verkar i fastigheterna och för staden och samhället i stort. Fungerande marknader, långsiktighet och stabila förutsättningar är grunden för lönsamt och hållbart fastighetsägande. Samhällsutvecklingen måste gå mot att det blir enklare och mer motiverat för fastighetsägare att ta hållbarhetsansvar.
Etik och god sed handlar i hög grad om att skapa goda och förtroendefulla relationer till hyresgästerna. För medlemskap i Fastighetsägarna krävs god kännedom om och efterlevnad av de etiska regler som Fastighetsägarna har ställt upp. Om en medlem inte följer de etiska reglerna kan medlemmen uteslutas efter en prövning i Ansvarsnämnden.