Infrastruktur

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Infrastruktur

Infrastruktursatsningar bör i första hand riktas till att skapa värden som resulterar i ett ökat byggande av bostäder, handel och lokaler. Kunskapsöverföring och matchningseffekter, och dess betydelse för innovation och tillväxt underlättas främst av infrastruktursatsningar för ökad tillgänglighet och täthet i städer och inom lokala arbetsmarknader.

Fastighetsägarna tycker:

  • En utbyggd och underhållen infrastruktur är väsentlig för fastighetsägandet och därmed Sveriges utveckling
  • Beslut om investering i infrastruktur kan både förbättras och breddas och måste baseras på att söka maximera den långsiktigt samhällsekonomiska nyttan.
  • Finansiering av statlig infrastruktur ska, så långt det är möjligt, ske via anslagsfinansiering.
  • Kommunal infrastruktur behöver klimatanpassas

Infrastrukturbeslut som ska fattas på statlig, regional och kommunal nivå är svåradministrerat. En effektivisering måste till i form av till exempel bindande regionala fysiska program. Samtidigt kan ett ökat inflytande från näringslivet i infrastrukturbeslut medföra att förekomsten av infrastruktursatsningar som resultat av kortsiktiga politiska prioriteringar minskar och fokus riktas mot värdeskapande infrastruktur.

Fastighetsägarna anser att huvudprincipen ska vara att finansiering av statlig infrastruktur, så långt det är möjligt, ska ske via anslagsfinansiering. Medfinansiering ska endast i undantagsfall ske om det bedöms att enskilda infrastruktursatsningar är så pass nödvändiga och ger tillräckligt stor samhällsvinst men där kostnaden för satsningen är så stor att anslagsfinansiering inte bedöms kunna täcka investeringen. Alternativa finansieringsformer som till exempel OPS kan också vara motiverade i dessa fall.

Översvämningar sker allt oftare till allt högre kostnader. Klimatanpassning av kommunal infrastruktur kan inte rimligen bekostas av skenande VA-taxor. Kommuner måste axla det ansvar man har och söka lokala samarbetsvägar med fastighetsägare för ett effektivt klimatanpassningsarbete.