Näringspolitiskt program

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden

 

Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig. Där
innanför har människor sina arbetsplatser och – det kanske viktigaste i livet – sina hem.

Att kunna tillfredsställa människors och företags behov av bra bostäder och lokaler, är en grundförutsättning för tillväxt
och välstånd i samhället. Fastigheter utgör en betydande del av samhällsekonomin, som vi måste förvalta på ett ansvarsfullt
sätt. De som har den uppgiften är landets fastighetsägare – allt från småföretagare till stora börsnoterade bolag
och bostadsrättsföreningar. De arbetar under olika villkor, men har en sak gemensamt: De vill utveckla fastighetsmarknaden
tillsammans med sina kunder.

En väl fungerande lokalhyresmarknad är grunden för näringslivet och för företagens verksamhet. Nära tre miljoner svenskar arbetar i kontor, butiker och andra kommersiella lokaler med privata fastighetsägare som värdar.

Nyckeln till det goda boendet är att kunna erbjuda bra bostäder, där önskemålen om trygghet, standard, service och läge motsvarar människors önskemål. Mer än en miljon svenskar har valt att bo hos en privat hyresvärd. Många har också valt bostadsrätt.

Det är ett samhällsintresse att medborgarnas efterfrågan på bostäder och lokaler kan tillgodoses. Dagens regleringar på
fastighetsmarknaden löser inte det behovet. I stället måste vi skapa positiva drivkrafter för att öka byggandet, för att underlätta skötseln av fastigheter och för att utveckla hyresrätten.

För att förverkliga vår vision om den goda fastighetsmarknaden arbetar Fastighetsägarna näringspolitiskt för att påverka de beslut som fattas i olika politiska församlingar och myndigheter.


Rimliga och rättvisa villkor

En väl fungerande fastighetsmarknad är grunden för Sveriges tillväxt och välstånd. Men viljan att investera i och utveckla
fastigheter kräver långsiktiga och stabila spelregler och inte minst ett starkt skydd för äganderätten. Vi måste få bort
omotiverade inskränkningar i rätten att förfoga över sin egendom. Därför behöver lagstiftningen om förvärvstillstånd
och om förköpsrätt avvecklas.

Rättvis konkurrens

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag i kraft som reglerar förhållandet mellan de kommunägda bostadsaktiebolagen och deras ägare. Ett av lagens främsta syften är att begränsa det kommunala stöd som före lagens tillkomst gjorde det svårt för privata fastighetsägare att konkurrera med kommunala bostadsbolag på lika villkor. Till de viktigaste inslagen för att undvika den snedvridna konkurrensen hör ett krav på de kommunägda bolagen att bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.

Det är viktigt att lagens intentioner får genomslag ute i kommunerna så att den lokala bostadsmarknaden präglas av konkurrensneutralitet. Skattefinansierat stöd för boende bör inte riktas till enskilda företag, kommunägda eller privata, utan direkt till berörda hushåll.

Kommunen ska arbeta aktivt för att underlätta nybyggnation, oavsett ägarkategori, genom att utforma planer, ställa mark till förfogande och genom att snabba upp alla plan- och bygglovsprocesser. Fastighetsägare måste kunna få eget förslag till detaljplan godkänd, om den inte strider mot andras berättigade intressen.

Kommunala avgifter och taxor måste hållas låga och alla former av monopolprissättning på värme, el, vatten och avlopp med mera, måste förhindras.

Rättvisa hyror

Vi vill ha en bostadsmarknad som styrs av de boendes önskemål, som erbjuder olika upplåtelseformer, har en öppen och rättvis prissättning – och en fortsatt stor trygghet för hyresgästerna; ingen ska behöva flytta på grund av oskäliga hyreshöjningar.

Vi anser att enskilda hyresgäster ska få träffa individuella hyresavtal med sin hyresvärd, där de bland annat kommer överens om hur hyran ska ändras under hyrestiden. För hyresgästen innebär det ett större inflytande över boendet.

På lokalsidan är fastighetsägaren och lokalhyresgästen båda företagare och ska – som i övriga näringslivet – fritt kunna avtala om hur de vill ha sitt affärs- och hyresförhållande. De ska därför ha möjlighet att till exempel ha indexklausuler i hyresavtalet, oavsett hyrestidens längd.

Rimliga skatter

Skattetrycket på bostäder och lokaler är högre än på de flesta andra varor och tjänster. Det ökar kostnaderna och driver upp hyrorna.

Därför måste dagens problem med dubbelbeskattning undanröjas, fastighetsskatten och bostadsrättsföreningars schablonskatt slopas, liksom stämpelskatten. Ogynnsamma skatteregler för fåmansföretag och enskilda näringsidkare måste tas bort och energi- och miljöskatterna sänkas. Då får vi skattevillkor som liknar resten av näringslivets och som stimulerar till ett ökat utbud av bostäder och lokaler.

En hållbar miljö

Fastighetsägarna är beredda att ta sitt ansvar för en god och hållbar miljö, både inomhus och utomhus. Men vi kan inte ta ansvar för miljöpåverkan som orsakas av andra. Till exempel måste ansvaret för förorenade områden tas av den faktiske förorenaren och får inte överföras på fastighetsägaren. Inte heller får det lagstadgade producentansvaret för att ta hand om förpackningar och produkter vältras över på fastighetsägarna.