Allmänna villkor

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Allmänna villkor för privat- och företagskunder


Läs våra allmänna villkor här nedan eller ladda ner dem som en PDF här!

För det fall den som avser att bli kund uppfattar någon del av dessa allmänna villkor som oklar åligger det denna att söka ett förtydligande.
 

1. Om webbplatsen och ingående av avtal

1.1 Med ”webbplatsen” menas i detta avtal Fastighetsägarnas vid var tid gällande webbplats, för närvarande med adress www.fastighetsagarna.se, och därmed sammanhängand undersidor.

1.2 Kund som är fysisk person måste vara minst 18 år gammal.

1.3 Avtal om köp ingås genom att kunden kontaktar Fastighetsägarna via e-post eller telefon, varvid Fastighetsägarna via e-post bekräftar att beställningen accepterats. I fastighetsägarnas bekräftelse på köp återfinns en hänvisning till dessa allmänna villkor och Kunden informeras om dess tillämplighet på köpet. Kunden accepterar därefter dessa allmänna villkor genom att slutföra köpet.

1.4 Fastighetsägarna kan komma att ändra villkoren för webbplatsen genom att uppdatera texten på densamma eller innehållet i dessa allmänna villkor.

1.5 Information, bilder, meddelanden, annonser, anbud och dylikt som återfinns på webbplatsen eller skickas med e-post eller annan typ av kommunikation tillhandahålls med stor noggrannhet. Fastighetsägarna kan dock inte garantera att alla erbjudanden och produkter helt överensstämmer med informationen som lämnas. Mindre avvikelser medför inte rätt till ersättning och/eller hävning av köpet.

1.6 Kunden ansvarar för att tillhandahålla Fastighetsägarna och/eller dess anslutna leverantörer en giltig e-postadress och att kontrollera densamma för att hålla sig uppdaterad om status på beställning. Kunden ansvarar för att säkerställa att dess e-postkonto fungerar för att ta emot information om ändrad status i ärendet.

2. Betalnings- och leveransvillkor

2.1 Köp debiteras enligt vid var tid gällande prislista eller offert.

2.2 Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställelsedatum. Betalning ska ske till det bank- eller postgirokonto som anges på fakturan och ska ske i svenska kronor. Betalning anses fullgjord när pengarna har kommit in på det angivna kontot. Har betalning inte fullgjorts senast på förfallodagen anses betalning för sent inkommen.

2.3 Vid för sen eller utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalningen fullgjorts. Påminnelseavgift och lagstadgade kostnader kan tillkomma.

2.4 Kunden ska så snart som möjligt meddela Fastighetsägarna om kunden anser att fakturan är felaktig. Sker inte detta inom en (1) månad från fakturadatum förfaller rätten att göra invändning mot fakturan.

2.5 Beställningar levereras så snart som möjligt sedan beställningen har bekräftats. Såvida inte annat meddelats, försöker Fastighetsägarna tillse att leverans sker inom 5 arbetsdagar. Leveranser görs vanligen helgfri måndag till fredag mellan 8.00 och 15.00.

2.6 Om kunden beställer en produkt som tillfälligt är slut meddelar Fastighetsägarna kunden när produkten väntas bli tillgänglig igen.

2.7 Kunden står för transportkostnaden även vid utebliven leverans, under förutsättning att tiden i förväg överenskommits med kunden.

2.8 Överenskomna leveranstider eller leveransdatum är endast ungefärliga. Om leveranstid eller leveransdatum missas på grund av att kunden inte lämnade klara instruktioner gällande leverans eller annat, eller underlät att lämna annan information och/eller utföra annat åtagande som krävs för leverans, eller om en omständighet uppstår som inte kan hänföras till Fastighetsägarna, och det skapade ett hinder för leverans vid tiden/datumet för leverans, förlängs tiden eller förskjuts datum för leveransen med den tid utförandet av avtalet fördröjts eller störts. Delleveranser kan förekomma. Dessa villkor gäller även för delleveranser.

2.9 Kunden har inte rätt till ersättning från Fastighetsägarna för att en leveranstid inte uppfylls.

2.10 Skrotretur I de fall skrotretur ingår skall produkt vara frikopplad samt fristående för att detta skall ingå. Detta gäller när leverans och inbärning utan installation har köpts till. Har installation dessutom köpts till så ingår även avinstallation och då behöver produkten ej vara frikopplad. Med skrotretur menas korrekt utförd återvinning.

3. Ångerrätt

3.1 Kunder som är konsumenter har fjorton (14) dagar på sig att frånträda avtalet utan att behöva ange orsak (ångerfrist). Perioden börjar löpa dagen efter det att kunden själv, eller någon för kundens räkning, tar emot produkten.

3.2 Så länge kunden har rätt att frånträda avtalet enligt punkten ovan måste kunden hantera produkten och förpackningen med tillbörlig varsamhet. Om kunden utövar sin rätt att frånträda avtalet får kunden returnera produkten till Fastighetsägarna, samt även samtliga tillbehör och delar i nyskick i originalförpackningen, som måste vara oskadad och omärkt, med speditör som bestäms av Fastighetsägarna, samt i enlighet med Fastighetsägarnas övriga anvisningar.

3.3 Om kunden frånträder avtalet inom den tid som anges ovan och har uppfyllt ovannämnda krav, kommer Fastighetsägarna att tillse att vad kunden betalt Fastighetsägarna återbetalas till kunden inom 30 (trettio) dagar med avdrag för returkostnader enligt nedan villkor.

3.4 Fastighetsägarna accepterar inte produkter som inte returneras i enlighet med Fastighetsägarnas anvisningar. Kostnader för att returnera produkt(er), inklusive leverantörens eventuella returavgifter, bärs av kunden. Därför drar Fastighetsägarna av transportkostnaderna från återbetalningen.

4. Personuppgifter

4.1 Fastighetsägarna behandlar endast personuppgifter för att uppdraget ska kunna utföras. Fastighetsägarna kommer inte att förmedla personuppgifter eller företagsinformation vidare utöver i syfte att kunna tillhandahålla den tjänst som efterfrågats av Fastighetsägarna.

4.3 Leverantören av den produkt som köps kommer att få tillgång till kundens personuppgifter, inklusive namn, telefonnummer och e-postadress. Fastighetsägarna har angett tydliga riktlinjer i det avtal som råder mellan Fastighetsägarna och dess anslutna leverantörer angående hur sådan information ska förvaltas och respekteras.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Webbplatsen och material tillgängligt via webbplatsen eller på annat sätt från Fastighetsägarna är skyddat av immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt och varumärkesrätt. Kunden har inte rätt att använda några delar av innehållet i någon form utöver att genomföra sin beställning.

6. Äganderätt

6.1 Risken för produkten övergår till kunden vid leverans.

6.2 Samtliga produkter som levereras av Fastighetsägarna förblir Fastighetsägarnas eller leverantörens egendom tills det belopp som förfaller till betalning enligt avtalet till fullo betalts, inklusive eventuell ränta och inkassokostnad.

6.3 Alla kostnader med anknytning till utövandet av äganderättsförbehållet, inklusive kostnader för transport och lagring, bärs av kunden.

6. Reklamation

6.1 Kunden kan kontakta Fastighetsägarnas kundserviceavdelning med frågor och/eller klagomål gällande de produkter som tillhandahålls av Fastighetsägarna. Kundserviceavdelningen kan nås på telefonnummer 08-617 76 00 helgfri måndag till torsdag mellan kl. 07.00 och 17.00 samt fredagar mellan 07.00 och 16.00, eller genom e-post kundservice@fastighetsagarna.se.

6.2 Utöver sådan garanti som kan förekomma från leverantören lämnas ingen ytterligare garanti från Fastighetsägarna gällande produkterna. Även om en tillverkares garanti gäller följer Fastighetsägarna de bestämmelser som gäller avseende produkter enligt tvingande konsumenträttslig lagstiftning under förutsättning att produkten sålts till konsument.

6.3 Vid fel i produkt som köpts av konsument åtar sig Fastighetsägarna att betala för reparation eller ersättningsprodukt inom rimlig tid i enlighet med bestämmelser i konsumentköplagen och förutsatt att kunden uppfyller åtagandet att reklamera varan enligt konsumentköplagens regler. Vid icke konformitet, eller om reparation eller ersättning inte är möjlig eller inte rimligen kan begäras av Fastighetsägarna, eller om Fastighetsägarna inte kan utföra reparation eller utbyte inom rimlig tid och/eller utan omfattande olägenhet för kunden, har kunden rätt att häva avtalet, helt eller delvis, i enlighet med bestämmelser härför i konsumentköplagen.

6.2 Vid fel i produkt som inte köpts av konsument ska reklamation ske omedelbart sedan kunden upptäckt felet eller bort upptäcka felet. Om reparation eller ersättning inte är möjlig eller inte rimligen kan begäras av Fastighetsägarna, eller om Fastighetsägarna inte kan utföra reparation eller utbyte inom rimlig tid och/eller utan omfattande olägenhet för kunden, har kunden rätt att häva avtalet, helt eller delvis, i enlighet med bestämmelser härför i köplagen.

6.3 Lagstadgad period för ansvar för fel börjar när produkten levererats. Fakturan fungerar som köpbevis.

6.4 Vid fel på produkt på grund av omständigheter utanför Fastighetsägarnas kontroll, felaktig användning av produkten, nedmontering, avinstallation, uppsåt eller grov vårdslöshet från kundens sida, kan kunden inte i något fall framställa anspråk mot Fastighetsägarna.

6.5 Om det vid en undersökning som utförs av Fastighetsägarna eller tillverkaren kan bevisas att tredje part gjort försök att reparera produkten, kan kunden inte framställa anspråk mot Fastighetsägarna, såvida inte Fastighetsägarna lämnat skriftligt tillstånd i förhand härom.

6.6 Om typ- eller serienumret på produkten avlägsnats eller ändrats eller om något av dem är ogiltiga, har kunden förverkat sin rätt att framställa anspråk gentemot Fastighetsägarna.

6.7 Om en kund framställer anspråk avseende fel åligger det kunden att samarbeta med Fastighetsägarna och leverantören i den mån det är nödvändigt, bland annat genom att låta Fastighetsägarna eller leverantören genomföra en undersökning av produkten, en undersökning gällande omständigheterna under vilka produkten användes liksom av sättet på vilket produkterna installerades.

7. Ansvar

7.1 Fastighetsägarna ansvarar inte för innehållet på webbplatser som tillhandahålls genom länkar från Fastighetsägarna, leverantörer, tekniker eller andra.

7.2 Fastighetsägarnas skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada som orsakats av grov vårdslöshet. Det omfattar inte i något fall indirekt skada, såsom utebliven vinst, förlust av data, förväntad besparing, förlust av inkomst, produktionsbortfall eller annan ren förmögenhetsskada. Fastighetsägarnas ansvar omfattar inte skada som beror på kunden, såsom att denne lämnat felaktiga uppgifter eller annat.

7.3 Fastighetsägarna ansvarar inte för anslutna leverantörer och serviceteknikers utförande av sitt respektive arbete och/eller leverans.

7.4 Fastighetsägarnas sammanlagda skadeståndsskyldighet uppgår till högst det avtalade priset för beställd produkt.

7.5 Kundens rätt till skadestånd är förverkad om anspråk på ersättning inte framställs skriftligen utan dröjsmål, dock senast två månader efter det att reklamation har skett.

7.6 Fastighetsägarna lämnar inga som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende funktioner, information, innehåll, material, tjänster eller produkter som inkluderas eller hänvisas till på Fastighetsägarnas webbplats, andra webbplatser som förmedlats via webbplatsen eller via kontakt med Fastighetsägarna eller leverantörer, vare sig det sker i muntlig eller skriftlig form. Leverantörerna erbjuder i vissa fall tillverkningsgaranti, vilket i så fall anges separat i samband med att produktinformation lämnas.

7.7 Fastighetsägarna förmedlar kontakter till tekniker som är anslutna till Fastighetsägarna. Fastighetsägarna tar emellertid inget ansvar för den service som utförs, utan Kunden kontaktar tekniker på egen risk.

8. Force majeure

8.1 Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, störningar i tele- och datakommunikationer, väderomständigheter eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9. Tvist

9.1 Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning av webbplatsens tjänster ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

 

TILLBAKA TILL TOPPEN ›