Ekonomisk förvaltning

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Ekonomisk förvaltning

Lång sikt är lönsamt

Ekonomi handlar om ordning och reda i vardagen. Hyres- och avgiftshantering, löpande bokföring, bokslut och årsredovisningar. Men lika viktigt som summeringen av det som redan har hänt, är att blicka framåt. Om du vet vad som väntar i fastigheten är det lättare att sätta rätt hyror och avgifter och i god tid göra avsättningar för kommande underhåll och investeringar.

En egen ekonomisk förvaltare till din hjälp

Som kund hos oss har du en egen personlig ekonomisk förvaltare och en hyres- och avgiftshandläggare, som tillsammans tar ett helhetsgrepp om allt som rör din fastighets ekonomi. Från den löpande, dagliga bokföringen till den långsiktiga, strategiska planeringen.

Din ekonomiavdelning på distans

För att kunna ge dig bästa möjliga service är vi indelade i mindre grupper, där vi har ett nära samarbete kring våra uppdrag. Vardagar under kontorstid finns vi alltid tillgängliga för kontakt via telefon och mejl. Men merparten av kommunikationen är digital, för din bekvämlighets skull. Via den populära kundportalen Entré har du ständig tillgång till all dokumentation som rör din fastighet.

Grunden är löpande bokföring, budget och årsbokslut.

Vi erbjuder alltid en genomgång av bokslutet och budgeten varje år. Därutöver kan du även anlita oss för fastighetsdeklaration, finansierings- och/eller kassaflödesanalys. Vi erbjuder också kopiering av årsredovisningen med fint omslag.
 


Bokföring och redovisning – Vi ser till att huvudbok och redovisning förs enligt bokföringslagens krav och god redovisningssed. I vår kundportal Entré hittar du alltid den senaste versionen av resultat- och balansrapport, huvudbok, hyresreskontra och leverantörsreskontra.

Budget – En budget är nödvändig för att sköta fastighetens ekonomi på ett bra sätt. Den är också grunden när du ska bestämma hyror och avgifter för kommande år. Vi hjälper dig att upprätta en resultatbudget, i nära dialog med ledning/styrelse. Om ni vill träffas vi och går igenom den tillsammans.

Årsredovisning och bokslut – När det är dags för årsredovisning tar vi fram ett förslag till bokslut. Vi hjälper till med en mall över vad förvaltningsberättelsen bör innehålla och hur den kan utformas. Vi ser till att föreningens/bolagets revisor får tillgång till alla räkenskaper och finns tillhands för att svara på frågor.

Leverantörsreskontra – Vi tar hand om och konterar alla leverantörsfakturor och ser till att de blir betalda. Vi kontrollerar även att fakturan innehåller uppgifter om F-skattebevis. Alla fakturor hanteras elektroniskt. Om de kommer i pappersform scannar vi in dem. Även historiska fakturor finns tillgängliga för dig i ditt elektroniska arkiv på kundportelen Entré. Originalfakturorna arkiverar vi i sju år.

Låneadministration – Vi kan också hjälpa dig att hålla koll på lån som hör till fastigheten och se till att de blir betalda i tid. I vår lånereskontra sammanställer vi uppgifter om betalningsterminer, ränte- och amorteringsvillkor m m.

Löner och arvoden – Vi kan sköta utbetalningen av löner till dina anställda, inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter. Då ser vi naturligtvis också till att kontrolluppgifter sammanställs och distribueras till personal och skatteverket varje år. Du får också hjälp att betala arvoden till styrelsemedlemmar och andra funktionärer, inklusive administrationen kring skatter och arbetsgivaravgifter och de årliga kontrolluppgifterna.

Likviditetsbudget – Vi kan hjälpa dig att upprätta en likviditetsbudget för ett eller flera år. Den visar kommande planerade in- och utbetalningar och ger dig på så viss kontroll över bolagets/föreningens kassaflöden och tillgång till kapital.

Flerårsbudget – En flerårsbudget är ett bra verktyg för att hålla i ordning på ekonomin på längre sikt. Den är också ett utmärkt komplement till den underhållsplan som våra tekniska förvaltare kan hjälpa till med. Vi tar fram ett förslag i samråd med styrelsen/ledningen. Läs mer om lönsamheten med långsiktig, strategisk planeringen.

Fastighetsdeklaration – Vi kan även hjälpa dig att, i samråd med föreningens styrelse upprätta en fastighetsdeklaration.

Möten kvällstid – Ibland är det svårt för styrelsen i en bostadsrättsföreningen att samlas till möte under kontorstid. Om det passar er bättre kan vi även vara med på möten efter kontorstid.

Person- och företagsupplysning – För din trygghet hjälper vi också till med soliditetsupplysning på bostadsrättsköpare och nya hyresgäster.

Inkasso – Om det behövs hjälper vi till att handlägga inkassoärenden. Men kom ihåg att i en bostadsrättsförening måste alltid styrelsen först fatta beslut om hur obetalda avgifter ska hanteras.

 

Kundservice/Felanmälan ▸

08 – 617 76 00


Medlemsrådgivning ▸

020 – 510 511

Kundportalen Entré


Ditt digitala kontor | Logga in ▸

Läs mer om Entré här ▸