Snö och is

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Snö och is

På den här faktasidan har vi samlat information om fastighetsägarens ansvar i samband med risk för nedfallande snö och is på tak. Vi ger råd och tips och beskriver de kontraktsmodeller och avtal som finns att teckna när det gäller takskottning, bevakning och avspärrningar.

Se också vår film som ger en enkel och tydlig sammanfattning om vad som är bra att tänka på som fastighetsägare när det gäller snö och is.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Det innebär både att bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Den fastighetsägare som inte sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt. Detta ansvar regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.”

Kontraktsmodeller och ansvar

Ett snö- och isröjningsavtal ska innehålla följande:

 • besiktning och klassificering
 • ansvar för bevakning
 • is- och snöröjning
 • avspärrning
 • jourtelefon
 • bortforsling av snö
 • nyckelhantering
 • ansvar

Kontrakt för snöskottning av tak (avropsavtal)

Det finns en kontraktsmodell som innehåller följande moment:

 • ansvaret för bevakning och bedömning av när taket behöver skottas ligger hos fastighetsägaren 
 • fastighetsägaren avropar skottning 
 • plåtslagerifirman åtar sig att hålla resurser för skottning när fastighetsägaren påkallar det.

Kontrakt för bevakning och snöskottning av tak

Vissa plåtslagare erbjuder snöskottningsavtal inklusive bevakning. Med det menas att entreprenören åtar sig att bevaka och bedöma när takskottning behövs vid risk av nedfallande is, snö eller annan omständighet. I sådana avtal är det viktigt att ansvarsförhållandena är juridiskt riktiga. Fastighetsägarna Stockholm har därför arbetat fram ett sådant kontrakt, vilket vi rekommenderar er att använda. Plåtslageriernas Riksförbund har inte sanktionerat kontraktet.

Mall för snöskottningsavtal finns på Fastighetsägarna Dokument.

Orsak till rasrisk

Att snö och is faller ner från tak beror främst på avsmältningen, det vill säga att snö omvandlas till is och vatten. Processen skapas genom solens värme och genom värmeläckage genom hustaket. Vid stora yttre temperaturvariationer – mycket kalla dygn kombinerade med relativt varma dygn – ökar snösmältningen och isbildningen. Det blir tydligt vid stuprören där det snabbt bildas istappar. Faran för nedfallande istappar uppmärksammas ofta av förbipasserande på gatan. En betydligt större risk är den isbildning som skapas på takfall och takdetaljer mellan snöskiktet och den relativt varma yttertaksplåten. Är värmetillförseln från huset stor bildas dessutom vatten mellan plåt och is. Friktionen minskar då, vilket leder till risk för nedglidande isblock och snö. Istapparna faller oftast lodrätt från sitt fäste medan blockens fallinje slutar vid trottoarkant. Det innebär att varningen vid stupröret leder de gående ut mot trottoarkanten och därmed till riskzonen för de fallande snö- och isblocken.

Svallis

Vid växlande temperaturer vintertid med smältande snö och is på taken som följd, uppstår ett återkommande problem i anslutning till fastigheternas stuprör. Där bildas s.k. svallis som skapar stora problem med halka och framkomlighet. Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda detta och se till att isen inte utgör en fara och orsakar olyckor. 

Undvik värmeläckage

Inredning av vindar ökar temperaturen under yttertaket och ger ett större värmeläckage genom yttertaket. Det kan bero på dels bristfällig isolering av takytan, dels otillräcklig ventilation under takpanelen. För att undvika risk för vattenbildning är det därför viktigt att fastighetsägaren minimerar värmeläckaget vid förändringar av en vind eller byte av yttertak. Det kan ske genom en högvärdig isolering och ventilation av yttertaket. Det ska alltid finnas en ventilerad luftspalt mellan yttertak och isolering. Den måste vara så bred att yttertakstemperaturen hålls nere. Takkupor och liknande konstruktioner ska planeras så att det finns möjligheter att nå takets olika delar för snöskottare. Idag kan många hus bara skottas via en lift från gatan.

Snörasskydd

För att minska risken för nedfallande snöblock ska yttertaket förses med ett antal snörasskydd. Boverkets byggregler vid nyproduktion anger krav på avstånd mellan snöräcken (www.boverket.se). Reglerna kan tillämpas för befintlig bebyggelse. För att få ett säkert tak behöver snöräckena oftast sitta tätare än vad som anges där. Boverket kräver snöräcke vid takfoten, men det kan behövas fler längre upp längs takfallet. Vid brutna tak är en lämplig placering ovanför brytlinjen. Kontakta en kunnig plåttekniker för råd om hur de ska förläggas.

Elslingor

Elslingor löser ofta inte hela istappsproblemet, men de kan kompensera i skuggor, väderstreck eller andra temperaturpåverkande delar på taket. Gamla elslingor i ståndrännor, hängrännor och stuprör har ofta inte förväntad effekt. Deras arbetsområde är mellan -5 °C och +5 °C och ger konstant värme över hela slingan. Vid stora temperaturvariationer inom korta tidsrymder räcker inte det. Ny teknik på området gör att nyare elslingor, förutom att de är robustare, ger bättre anpassning av effekten utefter slingan till de områden där behovet är störst. Styrning kan ske utifrån såväl temperatur som fukt. Även här kan en duktig plåttekniker ge råd om hur de ska utformas. Före vintern måste befintliga slingor okulärt kontrolleras, sensorn som styr eltillförsel rengöras samt hela anläggningen funktionskontrolleras. Äldre slingor bränns lätt sönder eller skadas om de sticker ut ur stuprören. Det är viktigt att varningsskylt finns uppsatt så att snöskottare och plåtslagare vet vad som finns på taket.

Istappstelefon

Istappstelefonen är en hjälp för dig som fastighetsägare genom att du eller annan angiven kontaktperson (förvaltare) får meddelande via e-post eller sms vid risk för att snö eller is rasar ned från yttertaket på din fastighet. För att kunna använda tjänsten Istappstelefonen, ska du eller din förvaltare lämna kontaktuppgifter till Stockholms Fastighetskalender, telefon 08-591 195 00 eller på www.istappstelefonen.se.

Snöraswebben

Fastighetsägarna Stockholm har tillsammans med SMHI tagit fram ett webbaserat varningsstystem som ger detaljerade prognoser om hur stor risken för snöras från tak är. Mer information om snöraswebben finns här

 • Istips direkt från gatan

  Via Istappstelefonen kan alla som ser en istapp på en fastighet varna för istappar. Samtalet tas emot av Stockholms Fastighetskalender (SFK Estade Market Services) som förmedlar det vidare till fastighetsägaren.

  Numret till Istappstelefonen finns på en väl synlig klisterlapp som du sätter upp på din fastighet.

  Anslut dig kostnadsfritt till Istappstelefonen på www.istappstelefonen.se

   

 • Snöraswebben

  Färre snöras från hustak! Det är målet med den webbtjänst som Fastighetsägarna Stockholm i samarbete med SMHI erbjuder alla medlemmar. Genom detaljerade prognoser om risk för snöras blir det enklare för dig att se till att hustaken skottas i tid.

  Logga in till Snöraswebben här

   

Kundservice/Felanmälan 

 08-617 76 00