Rättvisa hyror

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Rättvisa hyror för större mångfald

Flera sektorer av samhället har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Individens eget ansvar och fria val har fått ökad betydelse. Skatter och bidrag har sänkts, marknader har avreglerats, verksamheter har privatiserats och offentligt finansierade tjänster produceras av privata aktörer.

På bostadsmarknaden har emellertid förändringarna varit få och de hyresregleringar som infördes 1942 finns fortfarande kvar. Det har skapat brist på bostäder och avarter som svarta hyreskontrakt och lägenheter som står tomma i stället för att hyras ut till någon som bättre behöver dem.

Den 1 januari 2011 infördes ett nytt hyressättningssystem. Kommunala bostadsföretag är inte längre ensamt hyresnormerande och de måste liksom privata fastighetsföretag verka på affärsmässiga villkor. Lägenheter som ägs av privata hyresvärdar jämställs med de kommunala bolagens vid hyresjämförelser.

Om alla parter följer intentionerna i det nya regelverket kommer hyressättningen att bättre avspegla den faktiska variationen bland bostäder på varje ort. Det gör att den generella hyresstrukturen blir mer rättvis. Samtidigt ökar möjligheterna för fastighetsägare att bygga om och bygga nytt och därmed erbjuda de bostäder som enskilda hyresgäster efterfrågar.

Reglerna för hur hyror bestäms kan utvecklas ytterligare, för att ge mer utrymme för ytterligare variation i utbudet. Olika boende har olika önskemål och behov. Det måste vara möjligt med en prissättning som svarar mot den variationen. Det viktigaste är inte hur mycket eller hur lite någon betalar för sitt boende, utan att hyresgästerna upplever att de får valuta för pengarna.

Vi vill

Fastighetsägarna vill ha en bostadsmarknad som styrs av de boendes önskemål, som erbjuder olika upplåtelseformer, har en öppen och rättvis prissättning – och en fortsatt stor trygghet för hyresgästerna. All uthyrning ska följa etiska regler och god sed på hyresmarknaden.

Enskilda hyresgäster ska få träffa individuella hyresavtal med sin hyresvärd, där de bland annat kommer överens om hur hyran ska ändras under hyrestiden. För hyresgästen innebär det ett större inflytande över boendet. Avtalen ska även kunna omfatta olika kringtjänster.

På lokalsidan är fastighetsägaren och lokalhyresgästen båda företagare och ska – som i övriga näringslivet – fritt kunna avtala om hur de vill ha sitt affärs- och hyresförhållande. De ska därför ha möjlighet att till exempel ha indexklausuler i hyresavtalet, oavsett hyrestidens längd.

Uthyrning av bostäder och lokaler ska baseras på marknadsmässiga och konkurrensneutrala villkor.